“พระธาตุมิ่งเมืองเกาะแก้วศรีโคตร์บุรี”

พระธาตุมิ่งเมืองเกาะแก้วศรีโคตร์บุรีนี้   นอกจากเป็นที่บรรจุพระรมสารีริกธาตุแล้ว ยังจะได้บรรจุฟันของ หลวงปู่เสาร์ กันตสึโส และ พระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ไว้ในองค์พระธาตุด้วย หลวงปู่เสาร์และหลวงปู่มั่นถือเป็นปรมาจารย์ต้านกรรมฐานของประเทศไทย ได้ใช้วิชากรรมฐานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระพุทธศาสนิกชนมาตั้งอดีตจนแผ่หลายจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงขอใช้ คำว่า “๔๐” ในคำว่า “กรรมฐาน ๔0 อย่าง มาสร้างพระธาตุฯให้มีความสูง ๔๐ เมตร ๔๐ เมตร หมายถึง กรรมฐาน ๔o

๑. กสิณกรรมฐาน ๑๐ อย่าง
๒. อสุภกรรมฐาน ๑๐ อย่าง
๓. อนุสสติกรรมฐาน ๑๐ อย่าง
๔. พรหมวิหารกรรมฐาน ๔ อย่าง
๕. อรูปกรรมฐาน ๔ อย่าง
๖. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ อย่าง
ต. จตุธาตุววัฏฐาน ๑ อย่าง

(พระมหาพิษณุ ปญญาเสฎโฐ ป.ธ.๔)  ผู้ให้ความหมาย